Kominictví HADT

Kominictví HADT - návrh, montáž, pravidelná údržba, kontrola

Kominictví HADT - Užitečné informace

Kontrola spalinové cesty, komínů

Kontrola spalinové cesty, komínů, se musí vždy provádět po celé její délce. Kontrola spalinové cesty zahrnuje kompletní kontrolu kouřovodu od spalinového hrdla spotřebiče po sopouch a kontrolu komína od půdice komínového průduchu po jeho ústí. Musí se provést minimálně jednou ročně odborně způsobilou osobou – kominíkem. Většinou jsou tyto kontroly prováděny společně s čištěním spalinové cesty – komína. Dle vyhlášky 34/2016 Sb. si může majitel provést čištění spalinové cesty pro spotřebiče na pevná paliva svépomocí. Před provedením roční kontroly spalinové cesty kominíkem musí být spalinová cesta vždy dopředu vyčištěna odpovídajícím kominickým nářadím. Ceník kontroly spalinové cesty najdete zde.

Čištění spalinové cesty

Čištění spalinové cesty je technologický postup, při kterém dochází k mechanickému odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování. K čištění komínů patří i čištění všech zařízení, která jsou nainstalována na spalinové cestě (lapače jisker, komínové hlavice, regulátory tahu a další zařízení). Dále se při čistění komínů vybírají pevné znečišťující části nahromaděné v komínovém průduchu a kondenzáty ze spalinových cest. Čištění provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Součástí čištění komínů je také „zpráva o čištění spalinové cesty“, která je vystavena po provedení prací. Tato zpráva musí obsahovat mimo jiné i veškeré nedostatky, které byly v průběhu čištění komínu zjištěny kominíkem, který práci vykonával. Potřebné lhůty pro pravidelné čistění komínu udává vyhláška 34/2016 Sb. Kolikrát ročně komín nechat vyčistit záleží především na typu palivového spotřebiče, typu paliva a na způsobu používání viz. tabulka.

Lhůty pro pravidelné čistění komínu

Komíny čistíme především z důvodu bezpečnosti osob a možných hmotných škod na majetku. Je dobré vědět, že v případě požáru, který vznikne na spalinové cestě, pojišťovna neuhradí ani korunu, pokud není prokázáno písemně, že byly pravidelně prováděny kontroly a čištění komínu a že na komín byla vystavena požadovaná revize. Ceník čištění spalinové cesty najdete zde.

Kontrola komínu inspekční kamerou

Mezi naše služby patří i možnost prohlídky komínu a spalinové cesty pomocí speciální inspekční kamery. Tato inspekční kamera umožňuje dokonalou prohlídku komínu až do vzdálenosti 20 m, čímž lze přesně lokalizovat místo případné závady. Celou prohlídku je možné sledovat přímo na obrazovce, která je součástí kamery, samozřejmostí je i záznam celé prohlídky na požadované paměťové médium.

Revize spalinové cesty, komínu

Revize spalinové cesty, komínu, je kontrola celé spalinové cesty před jejím uvedením do provozu. Na základě této kontroly je vystavena revizní zpráva i se všemi případnými nedostatky. Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví1), a která je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest. Ceník revizí spalinové cesty najdete zde.


Revize spalinové cesty je zapotřebí v následujících případech:

  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
  • po komínovém požáru,
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Kominictví HADT

Ing. František HADT
Tel.: +420 774 304 575
E-mail: info@pracovitymuz.cz

TOP